ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА „НАУЧИ ПОВЕЧЕ ЗА СВЕТА С “ХАРИША”

1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между организатора от една страна и участниците в кампанията „Научи повече за света с „ХАРИША” от друга страна, както и условията за участие в нея.

1.2. Дефиниции: Навсякъде в Общите условия дефинираните думи и изрази ще имат следното значение:

1.2.1. “Кампанията” е поредица от маркетингови и рекламни стъпки, промотирани по всякакви възможни медийни канали и средства за популяризация, целящи да провокират в децата на възраст между 7 и 14 години, интерес към четенето на книги, любознателност и мотивация за самоусъвършенстване, посредством получаване на нови знания за света и заобикалящата ни природа чрез книги, интернет или организирани групови лични срещи с интересни и/ или известни хора, които ще разказват за свои лични преживявания по света.

1.2.2. „Викторината” е образователна викторинна-игра с наименование „Научи повече за света с „ХАРИША”или само „ХАРИША”, състояща се в даване на отговори на поредица от въпроси, отнасящи се до факти и/ или събития, действителни и/ или художествена измислица, представляващи част от историите и/ или описани в детската приключенска книжна поредица със заглавие „ХАРИША”, с автор Биляна Траянова.

1.2.3. “Организатор” е „АРТ УИНАР” ООД, ЕИК: 130976253, със седалище гр. София.

1.2.4. “Участник” е това лице (дете или негов родител/ настойник), което се e регистрирало за участие във Викторината, по реда на настоящите Общи условия.

1.2.5. „Награда” е предоставената от Организатора възможност за пътуване до областта Кападокия (Република Турция) определена на едно или повече деца, придружени от един родител или настойник/попечител.

1.2.6. „Спечелил” е участник изтеглен с жребий, който получава правото да ползва наградата определена от Организатора.

1.2.7. „Дете” е всеки читател на възраст между 7 и 14 години, заявил участие във Викторината.

1.3. Период на Кампанията и на Викторината.

1.3.1. Кампанията „Научи повече за света с „ХАРИША”, започва в деня на обявяването на настоящите общи условия на сайтаhttp://harisha-adventures.com или с публичното и обявяване чрез един или няколко от следните способи: ТВ медии, интернет, радиоефир, други рекламни способи. Нейната продължителност съответства на последователността на издаването на книжната приключенска поредица „ХАРИША”, с автор Биляна Траянова.

1.3.2. Образователната викторинна игра (Викторината) „ХАРИША” започва с обявяването и на сайта http://harisha-adventures.com или с публичното и обявяване чрез един или няколко от следните способи: ТВ медии, интернет, радиоефир, печатни издания и други, а крайният срок за участие във викторината се определя от Организатора, като за участие в настоящият етап на Викторината този срок е 01 март 2014 година.

1.3.3. Периодът на провеждане на Викторината „ХАРИША” може да бъде удължаван или съкращаван по преценка на Организатора.

1.3.4. Кампанията се провежда на територията на Република България.

1.4. Участници

1.4.1. Участници в Кампанията „НАУЧИ ПОВЕЧЕ ЗА СВЕТА С „ХАРИША” могат да бъдат всички дееспособни физически лица, които имат интерес към четенето на книги, които подкрепят основната цел на кампанията – стимулиране на интереса към книгите у децата в целевата възрастова група, които имат желание и възможност да разказват на децата при организирани училищни срещи, за техни лични приключения и преживявания по света.

1.4.2. Участници във Викторината „ХАРИША” могат да бъдат всички деца или техните родители или настойници, които имат желание и възможност да се ползват от предоставяната от Организатора награда, и които:

1.4.2.1. са заявили желанието си за участие чрез регистрация на сайта http://harisha-аdventures.com и

1.4.2.2. които са регистрирали касовата бележка от покупката на една или повече книги от поредицата „ХАРИША”

1.4.3. Всяко дете може да се включи във Викторината, като достатъчно условие е попълването на регистрационната форма на сайтаhttp://harisha-adventures.com, с полето за попълване на касовата бележка, а контактната информация да бъде попълнена от негов родител или настойник/ попечител.

1.5. Съгласие за участие.

1.5.1 Всяко лице, което желае да участва във Викторината „ХАРИША”, заявява желанието си за участие в нея и съгласието си с настоящите Общи условия, с попълването на регистрационната форма на сайта на Кампанията. УЧАСТИЕТО ВЪВ ВИКТОРИНАТА Е НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО.

1.5.2. С регистрирането си за участие във Викторината „ХАРИША”, се счита, че Участника приема настоящите Общи условия и предоставя на Организаторите доброволно необходимите за участие във Викторината данни – две имена, мобилен телефон и електронен адрес за кореспонденция (e-mail), както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организаторите за целите на Кампанията и Викторината.

1.5.3. С регистрирането си за участие в Кампанията и Викторината „ХАРИША”, всеки Участник приема да получава информативни и/ или рекламни съобщения на електронната поща, в случай че е посочил такава.

1.5.4. Организаторът няма да предоставя на трети лица данни на участниците, станали му известни при участието им във Викторината. Обявяването на участниците – победители (спечелили награди) се извършва по начин, позволяващ тяхната индивидуализация и недопускащ разкриването на лични данни, освен ако има дадено съгласие за това от самите участници – победители.

1.6. Право на Организатора за промени.

1.6.1 Организаторът определя правилата за участие в Кампанията и във Викторината „ХАРИША” едностранно, като има право да ги изменя и допълва, по негова преценка без ограничения.

1.6.2. Организаторът има право по всяко време да преустанови реализацията на Кампанията „ХАРИША”.

1.6.3. Общите условия могат да се изменят и допълват едностранно от Организатора.

1.6.4. Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия, чрез публикуване в интернет на сайтаhttp://harisha-adventures.com.

1.6.5. Действието на измененията и допълненията са в сила от момента на обявяването им на сайта http://harisha-adventures.com.Същите обвързват участниците с приемането им по начините, посочени по-горе.

2. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

2.1. Кампанията се осъществява чрез регистрация на номера от касов бон, получен при покупка на една или повече книги от поредицата „ХАРИША”. с автор Биляна Траянова, на контактната форма за целта достъпна на сайта http://harisha-adventures.com.

2.2. Участникът в Кампанията се индивидуализира посредством мобилен телефонен номер, който е посочил при регистрацията си и актуален електронен адрес за кореспонденция (e-mail) – позволяващ осъществяване на обратна връзка с него.

2.3. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чието име и фамилия и/ или мобилен телефонен номер и/ или електронен адрес за кореспонденция (e-mail) са използвани от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

2.4. При формулиране и задаване на въпросите от Викторината, Организаторът самостоятелно определя верността на отговорите.

2.5. Организаторът използва библиографски и други общодостъпни източници на информация за определяне на верността на отговорите.

2.6. Възражения от страна на участниците относно верността на отговорите не променят решението за признаване или непризнаване на верността на отговорите.

3. НАГРАДА

3.1. Основната награда във Викторината „ХАРИША”. е възможност за пътуване със или без екипа на Организатора до вълшебната Кападокия – Република Турция.

3.2. Наградата за едно дете включва и задължителното присъствие (придружаване) на детето от ЕДИН родител или попечител/ настойник.

3.3. По преценка на организатора, част от самото пътуване може да бъде заснето (филмирано), с цел излъчване на епизоди от телевизионно риалити шоу, по всякакви възможни медийни канали, по преценка на Организатора.

3.4. Освен основната награда Организаторът (без да се задължава) може да предоставя и допълнителни награди (книги), по нефиксиран времеви график и по негова преценка, за правилен отговор на предварително определен и зададен въпрос от Викторината, по ред и условия, които се обявяват заедно с обявяване на съответната Бонус награда.

4. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

4.1. Наградата във Викторината „ХАРИША” се тегли в срока обявен заедно с обявяването на наградата, като допълнително се обявява и планираният ден за теглене на жребия.

4.2. Организаторът има право във всеки момент от съответния период на кампанията да променя планираните дати за теглене на жребий, за което уведомява участниците чрез публикуване на новата информация на интернет сайта http://harisha-adventures.com.

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ

5.1. След изтичане на съответния период от време, предварително определен за участие във Викторината „ХАРИША”, с жребий се определят петима участника във викторината, регистрирали своите касови бележки от покупката на една или няколко книги от поредицата „ХАРИША”.

5.2. Печелившите участници се определят чрез жребий, като тяхната индивидуализация става като се обработват само номерата от касовите бележки регистрирани в контактната форма или телефонните номера посочени в контактната форма.

5.3. Служител на организатора се свързва с печелившия Участник чрез обаждане до телефонния посочен във формата. Участникът се уведомява за наградата и реда за ползването й.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

6.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Викторината по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Общи условия, както и в случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства.

6.2. Изтеглените със жребий участници могат да се възползват от наградата си, при условие, че техните родители или настойници потвърдят писмено съгласието си да бъдат снимани и филмирани, както и показвани по всички възможни медийни канали, включително телевизионни – ползвани по преценка на Организатора. При несъгласие с това условие, участникът губи правото си да ползва наградата.

6.3. С даване на съгласието си за снимане и филмиране, участниците предоставят на Организатора правото да заснеме на видео, филмови или други записи всички негови изяви, свързани и с ползването на наградата, включително неговия глас и образ, както и да използва материала за целите на проекта и свързаните с него мероприятия от рекламен, търговски или друг характер, за което участникът подписва изрично споразумение с Организатора преди началото на снимачния етап от проекта. При неподписване на такова споразумение от страна на участника, той губи правото да се възползва от наградата.

6.4. Всеки спечелил участник във викторината е длъжен предварително да се запознае с особеностите на дестинацията (държавата, маршрута или региона), където ще се осъществи пътуването (наградата), както и да направи всички имунизации и ваксинации, задължителни по закон или препоръчителни от медицинска гледна точка, необходими за пътуването.

6.5. Общите условия на викторината, както и всяка промяна в тях, влизат в сила от момента на обявяването им на интернет сайта на кампанията: http://harisha-adventures.com
АРТ УИНАР ЕООД 2013